Presentatie plannen in de Klip afgerond

De provincie Noord-Brabant is al geruime tijd bezig met het aanleggen van het snelfietspad F58 van Breda naar Tilburg. Het gedeelte door Dorst ia al jaren reden tot zorg. De reden hiervoor is dat in een eerder stadium de punten, waar deze route Dorst binnenkomt en weer verlaat, in een bestuurlijke overeenkomst zijn vastgelegd. En dan blijft er alleen een streep langs de Rijksweg over als tracékeuze. Deze keuze wordt door veel inwoners van Dorst betreurd, omdat velen van mening zijn dat betere en meer logische keuzes mogelijk waren geweest met minder impact op de bestaande infrastructuur. Deze overeenkomst wordt over het algemeen beschouwd als een misstap van de gemeente Oosterhout.

Bij de uitwerking van het tracé is er door het Platform bij provincie en ingenieursbureau Tauw nogal aangedrongen op overleg met de bewoners langs de route. Dit heeft intussen ruimschoots plaatsgevonden en zal bij de verdere uitwerking van de plannen ook niet gemeden worden. Een groot aantal details moet nog verder worden uitgewerkt.

Op deze pagina van de provincie staat het hele project beschreven en in dit document (erg groot) zijn de foto’s en tekeningen te zien, die gebruikt zijn bij de inloopbijeenkomsten in de Klip op 13 jui.