Masterplan Dorst 2030

Bij de start van het platform zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners van Dorst. Het doel van deze gesprekken was vast te stellen hoe mensen denken over de leefbaarheid van ons dorp en welke punten er zijn, die absoluut verbetering behoeven. Samen met de wijkwethouder en wijkmakelaar, zeg maar de gemeente Oosterhout,  heeft dit geleid tot een project om dit geheel in kaart te brengen. Dit is het Masterplan voor Dorst 2030. De vraag is dus: hoe willen wij dat Dorst er in 2030 uitziet.

Het is dus  nu aan ons -de inwoners van Dorst- om richting te geven aan de toekomst van ons mooie dorp. Doel van het Masterplan 2030 is om de diverse opgaven die spelen in ons dorp koersvast en in onderlinge samenhang verder te brengen. Hierbij is er behoefte aan (stedenbouwkundige) ontwerpkracht en een integraal strategisch advies. Spacevalue heeft deze rol op zich genomen.

Wij denken dat het resultaat een perspectief kan zijn voor het werken aan Dorst als geheel en verschillende onderdelen als bijvoorbeeld de toekomst van de school. Waarbij het met name van belang is dat de plannen breed gedragen worden door (belanghebbende) inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Een plan dat de leefbaarheid van Dorst verbetert en concrete acties benoemt hoe daar te komen.

Welke stappen zijn er gezet in dit proces?

 • De eerste brede dorpsbijeenkomst was op 22 juli, waarop deze presentatie te zien was
 • Van deze avond is dit verslag gemaakt
 • De eerste activiteit waarbij het hele dorp betrokken was:  Ommetje Dorst
 • De tweede brede dorpsbijeenkomst was op 6 oktober, waarop deze presentatie te zien was (pas op, groot bestand)
 • En ook van deze avond is een verslag gemaakt
 • Daarna kon iedereen zich uitleven op de maquette in de Klip. Kijken of je alles een plekje kan geven.
 • Toen de corona maatregelen het weer toelieten konden we het resultaat live aan Dorst presenteren op donderdag 17 maart, waarvan dit verslag gemaakt is
 • Het Masterplan Dorst 2030 wordt op basis van de reacties beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Over het algemeen geeft men aan tevreden te zijn over de uitkomst alsook over de wijze van inspraak en de manier waarop inwoners werden geïnformeerd. 
 • We kregen een zestal veelgehoorde geluiden terug:
  • 1. Plan wordt gezien als een verbetering van de leefbaarheid;
   2. Hoe zit het met de haalbaarheid en betaalbaarheid?
   3. Forse hoeveelheid aan voorgestelde ingrepen;
   4. Wordt de verkeersintensiteit niet verplaatst in plaats van opgelost?
   5. Vraag naar alternatieven oplossingen voor de Rijksweg;
   6. Tevredenheid over het behoud van het dorpse karakter;
   Bovenstaande geluiden worden opgepakt in fase 2, de uitvoeringsagenda.
 • Met alle input vanuit de vragenlijst, met mogelijkheid tot opmerkingen, en de discussies tijdens de derde brede bijeenkomst hebben we het document kunnen afronden
 • Alle informatie bij elkaar (het gehele document, een samenvatting en het introductiefilmpje) over het Masterplan is te vinden op deze pagina

En nu van B&W naar de gemeenteraad

B&W van Oosterhout hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het Masterplan en vragen de raad om fondsen ter beschikking te stellen voor nader onderzoek naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Rond dezelfde tijd was (een deel van) de gemeenteraad op bezoek in Dorst om kennis te nemen van het Masterplan. Dat was eerder al eens aan de raad gepresenteerd, maar na de verkiezingen zitten er best veel nieuwe mensen in en die wilden wij ook graag goed informeren. Volgens de huidige planning staat het verzoek van B&W nog voor de zomer op de raadsagenda.