Masterplan Dorst 2030 door B&W aangeboden aan gemeenteraad

Fondsen beschikbaar gesteld voor verder onderzoek

In juni 2021 zijn we van start gegaan met het Masterplan Dorst 2030. Met de samenwerking van inwoners, het platform Dorst, de gemeente Oosterhout en (stedenbouwkundig) ontwerp- en adviesbureau Spacevalue wilden we de diverse opgaven die spelen in het dorp koersvast en in onderlinge samenhang verder brengen. We hebben heel veel inbreng uit Dorst mogen ontvangen en zijn er flink mee aan de slag gegaan. Het eindproduct van deze samenwerking is het Masterplan Dorst 2030. Een Masterplan waarin richting gegeven wordt aan concrete belangrijke thema’s in de ontwikkeling van Dorst naar 2030. Dit is in het onderstaand filmpje verwoord. Voor wie het gehele document wil lezen, dat is hier (groot bestand, wordt gedownload) te vinden. Dit is een uitgebreid document, maar om het voor eenieder wat gemakkelijker te maken om te lezen waar het over gaat hebben we ook deze samenvatting gemaakt.

.

Behandeling voorstel in de raad

Het Masterplan is door B&W aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek fondsen beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie. Dit verzoek is door de gemeenteraad in juni behandeld.

In het oorspronkelijke raadsvoorstel werden vier zgn. focusprojecten met name genoemd:

  •  Herhuisvesting basisschool Marcoen in combinatie met dorpshuisfuncties tot een multifunctionele accommodatie;
  •  Opheffen barrièrewerking Rijksweg ter plaatse van het dorpshart en aanleg van de westelijke en oostelijke dorpsentree;
  •  Verbeteren verkeerscirculatie en herinrichting routes;
  •  Doorontwikkeling sportcluster Neerlandia’31/Tendo in combinatie met een sporthal, dan wel het uitplaatsen van het sportcluster naar het zuidwesten van de kern in combinatie met het herontwikkeling van de vrijkomende gronden;

De discussie over dit raadsvoorstel leek af en toe wel op een babylonische spraakverwarring, waarbij ook nog een amendement was ingediend om deze vier projecten van de agenda af te halen. Sommigen meenden zelfs dat alleen onderzoek naar een tunnel voldoende was en dat, als dit niet haalbaar bleek, de rest in de prullenbak kon belanden. Zo wordt, gelukkig niet door alle partijen in de raad, omgegaan met burgerparticipatie. Geen mooi voorbeeld van hoe democratie bedacht is.

Uiteindelijk heeft de raad beslist om fondsen beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de visie, d.w.z. haalbaarheidsonderzoeken en uitvoeringsagenda. Dit zonder de projecten te noemen of andere beperkingen op te leggen aan de onderzoeken.

En hoe nu verder?

De bedoeling is om direct na de vakantieperiode een begin te maken me de vier onderzoeksprojecten. Dit zal, vanwege de aanslag op de capaciteit, niet allemaal tegelijk kunnen gebeuren. Wel zal getracht worden de onderzoeken in een korte periode uit te voeren met als doel in het voorjaar van 2023 het uitgebreide (en mogelijk aangepaste) voorstel opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze moet er uiteindelijk een definitieve klap op geven.

Wij houden iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen