Op de voorlichtingsavond over jeugd en drugs is ook het bestaan van Cojor toegelicht:  Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte. Dit is een digitaal loket, waar u melding kunt maken van jeugdoverlast. Het overlastnetwerk bestaat uit de gemeente (Coördinator Jeugdveiligheid,
Buitengewoon Opsporingsambtenaar en de leerplichtambtenaar), de politie, de leerplichtambtenaar en een jongerenwerker, Surplus welzijn en Thuisvester woningbouw corporatie

In dit document is de procedure beschreven: Meldpunt COJOR met tips